technologie mapowe dla biznesu
Język
PL EN

Zaawansowana optymalizacja tras

kompleksowe zarządzanie transportem

Relacje inwestorskie

KOMUNIKACJA Z AKCJONARIUSZAMI

 

 

1. Dane Spółki

Firma Spółki: Emapa Spółka Akcyjna
Siedziba: Warszawa
Adres:ul. Złota 59, 00-120 Warszawa
Oddziały Spółki:Oddział w Łodzi, ul. Łąkowa 11, 90-562 Łódź
NIP:7251808677
Nr KRS:0000489607
Oznaczenie sądu rejestrowego:Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy:100.000,00 zł

 

2. Władze Spółki

Zarząd Spółki:
Mariusz Stasiak - Prezes Zarządu
Jerzy Cegliński - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Rada Nadzorcza Spółki:
Mirosław Janisiewicz – Przewodniczący
Cezary Gregorczuk - Członek
Edyta Słomska – Członek

 

3. Akcjonariat

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 200.000 akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, znajdujących się w posiadaniu IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie.

 

4. Ogłoszenia

 

02.03.2021 r.
 
W dniu 1.03.2021 r. uruchomiony został rejestr akcjonariuszy Emapa S.A. Rejestr prowadzony jest przez Trigon Dom Maklerski S.A.

  

29.09.2020

Pierwsze wezwanie do złożenia akcji w celu ich dematerializacji

 

Do  Akcjonariuszy Emapa S.A.

Zarząd Emapa S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 59/908, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000489607, realizując obowiązek wynikający z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 288 i poz. 875) wzywa akcjonariuszy spółki Emapa S.A. do złożenia w Spółce dokumentów akcji w celu ich dematerializacji, w terminie do 31 grudnia 2020 r.

Z uwagi na ograniczenia w funkcjonowaniu związane z pandemią korona wirusa, dokumenty akcji należy składać po uprzednim telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu: tel. 22 638 41 88 mail: biuro@emapa.pl.

Na podstawie złożonych dokumentów akcji sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez wybraną uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółkę pod firmą Trigon Dom Maklerski Spółka Akcyjna.

Jednocześnie informujemy iż zgodnie z przywołanymi powyżej przepisami prawa:

 1. Spółka zamieszcza wezwania do złożenia akcji na stronie internetowej Spółki w miejscu przeznaczonym do komunikowania się z akcjonariuszami, i utrzymuje je przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania.
 2. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
 3. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 31 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy.
 4. Po 31 marca 2021 r. za akcjonariusza Spółki uważane będą tylko osoby/podmioty wpisane do rejestru akcjonariuszy.
 5. Dokument akcji zachowuje moc dowodową, wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, do dnia 31 marca 2026 r.

Jeżeli zgadzacie się Państwo, na komunikowanie się ze Spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy za pomocą poczty elektronicznej, prosimy o wypełnienie załączonego formularza i złożenie podpisanego dokumentu wraz z akcjami.

 

Zarząd Emapa S.A.

 

 

29.09.2020

Zawarcie umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy

 

Zarząd Emapa S.A. informuje, że zgodnie z Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emapa S.A., ze spółką pod firmą Trigon Dom Maklerski S.A. została zawarta umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy.

 

 

 

 

19.05.2020

Na mocy ustawy z dnia 14.05.2020 r., tzw. tarczy antykryzysowej 3.0, zmienione zostały terminy wykonania niektórych czynności związanych z dematerializacją akcji, i tak:

 1. Do 30 września 2020 r. przedłużono termin podjęcia przez walne zgromadzenie spółek uchwały dotyczącej wyboru podmiotu, który prowadzić będzie rejestr akcjonariuszy albo termin na podjęcie decyzji o zarejestrowaniu akcji w depozycie papierów wartościowych. Tak samo wydłużony został termin na zawarcie umowy z podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy albo z KDPW.
 2. Do dnia 30 września 2020 r. przedłużono termin wykonania pierwszego wezwania akcjonariuszy do złożenia w spółce dokumentów akcji. Stosownie do tego, ostatnie (piąte) wezwanie może zostać wystosowanie najpóźniej 31 stycznia 2021 r.
 3. Do 1 marca 2021 r. przedłużono odpowiednie stosowanie przepisów o akcjach imiennych w stosunku do uprawnień związanych z wykonywaniem i przenoszeniem praw z akcji na okaziciela, których dokumenty zostały złożone w spółce.

W związku z wydłużeniem terminów, akcje mające postać dokumentów utracą moc obowiązującą z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem moc prawną uzyskają wpisy w rejestrze akcjonariuszy lub zapisy na rachunkach papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych. 

 

 

20.01.2020

Dematerializacja akcji

Zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy  –  Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) do dnia 31.12.2020 r. należy złożyć w Spółce papierowe dokumenty akcji, aby mogły one zostać przekształcone w postać  elektroniczną (zdematerializowaną).  W terminach wynikających z ustawy, pierwszy do 30.06.2020 r., Spółka wystosuje wezwania do złożenia akcji. Złożenie akcji w Spółce zostanie potwierdzone pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Papierowe dokumenty akcji stracą moc obowiązującą, z mocy prawa, z dniem 1.01.2021 r.

 

5. Walne zgromadzenia

 

28.09.2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

 

Dnia 28.09.2020 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emapa Spółka Akcyjna z następującym porządkiem obrad:

1)    Otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2)    Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3)    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4)    Sporządzenie listy obecności;

5)    Przyjęcie porządku obrad;

6)    Rozpatrzenie:

       a) sprawozdania z działalności spółki Emapa S.A. w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku i sprawozdania      finansowego Emapa S.A. za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku;

       b) sprawozdania biegłego rewidenta z badania oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Emapa S.A. za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku;

7)    Podjęcie uchwał w sprawach:

       a)  zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki Emapa S.A. w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku;

       b)  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Emapa S.A. za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku;

       c)   przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019;

       d)  absolutorium dla członków Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku;

       e)  absolutorium dla członków Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku,

       f)   wyboru podmiotu, z którym zostanie zawarta umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy Spółki

       g)  zmian w Statucie Spółki

       h)  przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki;

8)    Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie nieformalnym, przy braku sprzeciwów co do jego odbycia, jak i wniesienia poszczególnych spraw do proponowanego porządku obrad, zatem było zdolne  do podejmowania ważnych uchwał. 

Uchwały o wyborze podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy oraz zmianach w Statucie

 

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Emapa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 września 2020  roku

w sprawie rejestru akcjonariuszy Spółki

 

§1

Działając na podstawie art. 17 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emapa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej „Spółką”:

1)       stwierdza, że akcje Spółki nie podlegają zarejestrowaniu w depozycie papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2020 r. poz. 89, z późn. zm.);

2)      dokonuje wyboru spółki pod firmąTrigon Dom Maklerski Spółka Akcyjnaz siedzibą w Krakowie, adres: 31–545 Kraków, ul. Mogilska 65, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000033118, REGON: 001270919, NIP 6761044221, jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki, o którym mowa w wyżej wymienionej ustawie z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, a także w ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 505, z późn. zm.).

 

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia z podmiotem wskazanym w §1 pkt 2 niniejszej uchwały, umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy Spółki, a także upoważnia każdy kolejny Zarząd Spółki do jej zmiany w przyszłości, z zastrzeżeniem zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 3

Spółka może żądać od akcjonariuszy zwrotu opłat za odpłatne usługi zlecane przez akcjonariuszy lub na ich rzecz podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy, jeśli usługi te  nie zostały przez nich opłacone.

 

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

 

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Emapa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 września 2020  roku

w sprawie zmian w Statucie Spółki

 

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzanie spółki pod firmą Emapa S.A. z siedzibą w Warszawie dokonuje zmiany w Statucie Spółki poprzez dodanie §36a w brzmieniu:

„§36a

 1. Inne niż akcje i prawa poboru instrumenty finansowe Spółki podlegające obowiązkowi rejestracji na podstawie przepisów prawa, w tym warranty subskrypcyjne, rejestrowane są w rejestrze akcjonariuszy.
 2. Przy rejestracji instrumentów, o których mowa w ust. 1 powyżej, stosuje się odpowiednio postanowienia ksh dotyczące zakresu informacji gromadzonych w rejestrze akcjonariuszy w odniesieniu do akcji.
 3. Zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji lub innych papierów wartościowych zarejestrowanych w rejestrze akcjonariuszy, Spółka wykonuje bezpośrednio, bez udziału podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.„

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą z dniem rejestracji zmienionego Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.