Polityka Prywatności Produktu

Korzystanie z MapGO Solo wersja beta („Produkt”), producentem którego jest Emapa S.A. („Producent”), wiąże się ze zbieraniem informacji o użytkujących go osobach i podmiotach („Użytkownicy”). Polityka prywatności określa jakie informacje i w jakim celu są zbierane, przetwarzane i przechowywane, oraz jak są one chronione.

Instalując Produkt, Użytkownik jednocześnie akceptuje treść polityki prywatności Produktu. W przypadku niezaakceptowania jej, prosimy o odstąpienie od instalacji albo, jeśli już nastąpiła, zdeinstalowanie Produktu.

Zbierane informacje

Informacje mogą być zbierane w drodze przekazania ich przez Użytkownika np. podczas instalacji/rejestracji Produktu oraz pozyskiwane w trakcie użytkowania Produktu, w tym przy użyciu specjalizowanych narzędzi monitorujących.

Do pierwszej grupy należą:

 • adres e-mail Użytkownika,
 • branża, w której działa Użytkownik oraz
 • szacowana dzienna liczba zleceń (działań) obsługiwanych przez Użytkownika przy użyciu Produktu.

Dane te zbierane są tylko jeden raz i przesyłane w postaci zaszyfrowanej.

Ze względu na testowy charakter Produktu, Producent analizuje jego działanie, pod kątem wykrycia ewentualnych błędów i nieoczekiwanych zachowań, przy użyciu narzędzi monitorujących, uzyskując dostęp do informacji o:

 • danych technicznych (rozdzielczość, pamięć , bateria, itp.) urządzenia, na którym działa Produkt („Urządzenie”) oraz jego ustawieniach i awariach,
 • systemie operacyjnym Urządzenia,
 • źródle pochodzenia Produktu,
 • o działaniu Produktu i wykorzystywanych przez niego zasobach Urządzenia,
 • błędach lub innych nieoczekiwanych zachowaniach Produktu,
 • sekwencjach zdarzeń, które doprowadziły do analizowanych zachowań Produktu,
 • funkcjach, z których korzystają Użytkownicy i sposób interakcji z Produktem.

Zakres wykorzystywanych informacji może być różny w zależności od rodzaju i ustawień Urządzenia.

Korzystając z Produktu, Użytkownicy przekazują również informacje o swoich klientach, takie jak ich dane kontaktowe i lokalizacja oraz realizowanych dostawach. Zbieramy również informacje o logowaniu się na konto związane z użytkowaniem Produktu i zaistniałych zmianach.

Pliki cookie i inne technologie śledzenia

Producent Produktu może wykorzystywać pliki cookie i inne technologie śledzenia w celu zapewnienia funkcjonalności i rozpoznawania Użytkownika w procesie obsługi Produktu. Użytkownik może tak skonfigurować używaną przeglądarkę internetową, aby odrzucała pliki cookie lub ostrzegała, że są one wysyłane.

Wykorzystanie zbieranych informacji

Zbierane informacje wykorzystywane są przede wszystkim w celach związanych z Produktem, w tym w celu:

 • zapewnienia działania Produktu (przechowywane informacje o kontach Użytkowników, klientach, wykorzystywane są do odtworzenia ich w przypadku awarii lub zmiany Urządzenia)
 • komunikowania się z Użytkownikami w sprawie Produktu (dane kontaktowe Użytkowników używane są do wysyłania wiadomości za pomocą poczty elektronicznej, w celu zapewniania obsługi klienta, wysyłania powiadomień technicznych, powiadomień o aktualizacjach, itp.)
 • obsługi i rozwoju Produktu (zbierane informacje wykorzystywane są do usuwania błędów oraz innych problemów w działaniu Produktu, analizowania działania Produktu i wykrywania potencjalnych źródeł błędów oraz awarii, analizowania sposobu korzystania z Produktu aby usprawniać jego działanie, zwiększać wydajność oraz projektować i tworzyć nowe funkcje)
 • zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegania nadużyciom (informacje o Użytkownikach i korzystaniu z Produktu wykorzystywane są w celu weryfikacji kont i działań, monitorowania podejrzanych zachowań oraz identyfikowania naruszeń zasad korzystania z Produktu)
 • promowania Produktu (dane kontaktowe mogą być wykorzystywane do wysyłania komunikatów promocyjnych informujących o nowych funkcjach Produktu, ankiet oraz biuletynów; Użytkownik, w dowolnej chwili może zrezygnować z nich, korzystając z linków rezygnacji)
 • ochrony uzasadnionych interesów biznesowych i prawnych (Producent może, tam, gdzie jest to dopuszczalne przez prawo lub gdy uważa, że jest to konieczne do ochrony interesów jego lub innych osób, wykorzystywać zebrane informacje wykorzystujemy informacje m.in. w związku z roszczeniami prawnymi, audytami, itp.).

Inne niż wskazano powyżej wykorzystanie informacji może nastąpić wyłącznie za zgodą Użytkownika.

Dostęp do informacji oraz ich udostępnianie

Dostęp do zbieranych informacji posiadają wyłącznie upoważnieni pracownicy Producenta oraz stron współpracujących.

Informacje nie są przekazywane innym osobom/podmiotom na jakiejkolwiek podstawie prawnej.

Przechowywanie i zabezpieczanie informacji

Zebrane przez Producenta informacje przechowywane są na własnych serwerach Producenta lub udostępnianych przez dostawców usług hostingu danych z obszaru UE. Wymiana danych poufnych związanych z Produktem odbywa się za pośrednictwem kanału komunikacyjnego zabezpieczonego protokołem SSL.

Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, zbierane i przechowywane informacje poddawane są procesowi anonimizacji, lub innym zabiegom mającym na celu pozbawienie ich cech danych osobowych.

Pomimo stosowania racjonalnie uzasadnionych zabezpieczeń w celu ochrony zebranych informacji, Producent mając na względzie istotę systemów informatycznych i telekomunikacyjnych, nie gwarantuje bezwzględnego ich bezpieczeństwa.

Okres przechowywania informacji

Okres przechowywania zebranych informacji zależy od celu w jakim zostały one zebrane. Informacje związane z usuwaniem niepożądanych zachowań i awarii Produktu przechowywane są przez okres niezbędny do ich usunięcia. Pozostałe informacje związane z monitorowaniem działania Produktu przechowywane są do czasu ich wykorzystania do prac nad kolejną wersją/aktualizacją Produktu. Pozostałe dane, z wyjątkiem danych archiwalnych, przechowywane są do czasu usunięcia konta Użytkownika lub bezpośredniego usunięcia ich z baz. Dane archiwalne przechowywane są do czasu, aż ich usunięcia jest możliwe.

Prawo do usunięcia swoich danych

Użytkownik w dowolnym momencie może zażądać, usunięcia wszystkich posiadanych o nim informacji, przesyłając jednoznaczną deklarację na podany adres kontaktowy.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w dowolnym czasie poprzez umieszczenie jej nowej wersji z datą, od której obowiązuje.

Kontakt z Producentem

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Emapa S.A. z siedzibą w Warszawie: ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000489607.

Kontakt w sprawach polityki prywatności: prywatnosc@emapa.pl

© Emapa S.A. 2024